Gedragsregels

Artikel 1 – Gedragsregels

  • Zit rustig aan tafel & praat niet te luid.
  • Respecteer de stilte van de studieplaatsen.
  • Belemmer de weg niet: gebruik steeds de aangewezen zitplaatsen.
  • Verplaats geen tafels en stoelen.
  • Gebruik steeds oortjes als je geluid wil afspelen.
  • Geen eten in de bib.
  • Doe afval onmiddellijk in de vuilnisemmer.
  • Reageer steeds met respect, wanneer je ergens op wordt aangesproken.  

Artikel 2 – Zitplaatsen, computereiland en stille studieplaatsen

De bibliotheek is een ontmoetingsplaats: een warme, gezellige en veilige gemeentelijke huiskamer waar iedereen welkom is. 

In groep rondhangen in het gebouw, de doorgang belemmeren, op de trappen of op de grond zitten,… wordt echter niet toegestaan, aangezien dit storend kan zijn voor andere bezoekers. 

Iedereen die in de bib wil verblijven, maakt gebruik van de zitplaatsen aan de tafels of aan het computereiland. 

Wie gebruik wil maken van een zitplaats, het computereiland of een stille studieplaats dient zich vooraf aan de infobalie te registreren met een actieve bibliotheekkaart of met een identiteitskaart.  Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bib.  Vervolgens krijg je een persoonlijk “zitbordje”, dat je steeds zichtbaar op de tafel legt waar je zit.  Bij het verlaten van de bib geef je het bordje terug af aan de infobalie.  Verplaats nooit stoelen of tafels zonder toestemming van een bibliotheekmedewerker.

Met deze maatregel willen we vermijden dat er overlast ontstaat ten gevolge van te grote groepen bezoekers, die de bib gelijktijdig als ontmoetingsplaats gebruiken, terwijl onze infrastructuur en dienstverlening daar niet op voorzien zijn.  Tevens willen we hiermee de stilte stimuleren en handhaven bij onze stille studieplaatsen.

De identificatie van alle gebruikers van zitplaatsen is noodzakelijk om efficiënt te kunnen optreden tegen problematisch gedrag en overlast, waar nodig in samenwerking met de politiediensten en/of de ambtenaar integrale veiligheid en/of de gemeenschapswacht.

De bibliothecaris kan beslissen om voor onbepaalde tijd en/of tijdens bepaalde tijdsblokken af te wijken van deze regel, wanneer hij de inschatting maakt dat er geen reëel risico is op overlast of op overbezetting.

De jeugdafdeling is exclusief voorbehouden voor kinderen tot 12 jaar en hun begeleiders.  Alle zitplaatsen op deze afdeling zijn vrij toegankelijk voor deze doelgroep en dienen dus niet geregistreerd te worden. 

De identiteitsgegevens van bezoekers worden maximaal 2 werkdagen bewaard in een veilige omgeving, waarna ze gewist worden.  Tevens worden er, met het oog op de bescherming van de privacy, geen bezoekerslijsten gedeeld met derden.  Enkel bij inbreuken op het reglement of op de gedragsregels kunnen specifieke identiteitsgegevens voor verdere opvolging overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen, aan de ambtenaar integrale veiligheid en/of de gemeenschapswacht en/of aan de politie.   

Artikel 3 – Mogelijke sancties

Een bibliotheekmedewerker kan bij de vaststelling van inbreuken op het reglement of bij inbreuken op de gedragsregels ten allen tijde individuele bezoekers of groepen de toegang tot het gebouw en de ruimte voor de ingang ontzeggen of weigeren.  Wanneer hier niet onmiddellijk en respectvol gevolg aan gegeven wordt, dan wordt de politie en/of de ambtenaar integrale veiligheid en/of de gemeenschapswacht ingeschakeld.

Een bibliotheekmedewerker kan individuele bezoekers of groepen bij de vaststelling van inbreuken op het reglement of bij inbreuken op de gedragsregels voorlopig schorsen.   Gedurende deze periode is de toegang tot de bibliotheek verboden. 

Over de tijdelijke uitsluiting van een bezoeker wordt door het college van burgemeester en schepenen beslist.  Geschorste bezoekers kunnen bij het college van burgemeester en schepenen een schriftelijke aanvraag indienen om opnieuw toegelaten te worden tot de bibliotheek.  Bij elke inbreuk op de voorlopige of tijdelijke schorsing kan de schorsingsperiode worden verlengd.   

Inbreuken die opgenomen zijn in het algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement van Londerzeel kunnen tevens zowel strafrechtelijk als met een administratieve boete worden bestraft.

Artikel 4 – Slotbepalingen

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2020. Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 24 maart 2020.