Bekijk het bibliotheekreglement in PDF-formaat

Artikel 1 – Toegankelijkheid

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. De aanwezige documenten en informatiebronnen, inclusief internet, zijn vrij en gratis raadpleegbaar.

Artikel 2 – Inschrijving

Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.

Artikel 3 – Verantwoordelijkheid

De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt hij het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 4 – Auteursrechten

De bibliotheek zorgt er voor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

Artikel 5 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door de betrokken gemeente of provincie. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden.

Artikel 6 – Onvoorziene omstandigheden

Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen van de respectievelijke gemeente.

Artikel 7 – Aantal documenten per keer

Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen.

Artikel 8 – Uitleentermijn en verlengen

Voor alle materialen bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen). Verlengen in de bibliotheek, telefonisch of online kan tweemaal voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn en de eerste uitleentermijn niet overschreden is.

Artikel 9 – Overschrijden uitleentermijn

Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en eventueel de kosten voor de aanmaningsbrieven. Er worden maximaal 3 gewone aanmaningen gestuurd. Daarna volgt een aanmaning die aangetekend wordt verstuurd. Het aanrekenen van de vergoeding start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per dag berekend.

Artikel 10 – Reserveren

De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal 5 reservaties plaatsen. Ook voor interbibliothecair leenverkeer kan hij maximaal 5 aanvragen gelijktijdig plaatsen. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker. Ook indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt.

Artikel 11 – Lidmaatschap en tarieven

Onder 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Vanaf 18 jaar bedraagt het lidmaatschap 5 euro. Het lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in alle bibliotheken aangesloten op het bibliotheeknet. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt één maal betaald per 12 maanden. Specifiek voor uw bibliotheek

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid gebruik zelfuitleenbalie

De bibliotheekgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct registreren van uitleningen, teruggebrachte materialen en het verlengen van uitleentermijnen aan de zelfuitleenbalie. Hij controleert steeds welke titels op zijn lidkaart geregistreerd staan, evenals de inleverdata van al deze materialen. Bij twijfel, onzekerheid, onduidelijkheid of technische problemen vraagt hij onmiddellijk hulp aan de infobalie.

Artikel 13 – Vergoeden van bibliotheekmaterialen

Bibliotheekmaterialen dienen steeds volledig vergoed te worden indien na het terugbrengen of raadplegen beschadiging of onvolledigheid wordt vastgesteld (zie artikel 3) of indien ze niet als teruggebracht werden geregistreerd (verlies,…). Hierbij wordt de oorspronkelijke facturatieprijs incl. btw bij aankoop van het materiaal door de bibliotheek in rekening gebracht.

Artikel 14 – Attenderingsmails en aanmaningen

Wij kunnen niet garanderen dat alle attenderingsmails en aanmaningen correct verstuurd en ontvangen worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen een eventuele boete ten gevolge hiervan. Hou daarom steeds de inleverdatum op uw uitleenbriefje of via http://mijn.bibliotheek.be in de gaten. Breng ons steeds op de hoogte bij een wijziging van uw contactgegevens.

Artikel 15 – Inleverbus

Buiten de openingsuren kan u zowel in de hoofdbib als in het filiaal in Malderen gebruik maken van de inleverbus. De volgende openingsdag worden de materialen ingenomen. Deze openingsdag geldt als inleverdatum, waarop de eventuele boetes worden berekend. Boetes dienen vergoed te worden bij het volgende bezoek. Tegen onze vaststelling van beschadigingen of onvolledigheid is geen verhaal mogelijk.

Artikel 16 – Surfen op het internet

Iedereen kan gratis gebruik maken van het internet op onze internetpc’s of via ons draadloos netwerk. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bib. Je kan een half uur surfen op onze internetpc’s. Verlenging is enkel mogelijk als er geen andere lener van de pc gebruik wil maken. Bij vaststelling van misbruik kan de bibliothecaris internetgebruikers tijdelijk uitsluiten.

Artikel 17 – Sprintercollectie

Bestsellers zijn doorgaans uitgeleend en worden veelvuldig gereserveerd. Om te vermijden dat u maandenlang moet wachten bieden we deze actuele titels ook gratis aan in onze sprintercollectie. Deze werken kan u voor een ingekorte uitleentermijn van 1 week ontlenen. Reservaties en verlengingen zijn niet toegestaan.

Artikel 18 – E-boeken op e-reader

Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 10 e-boeken lenen op een e-reader van de bib. De titels en toestellen kunnen kosteloos online, telefonisch of in de bib gereserveerd worden. Per gevraagde titel wordt leengeld aangerekend (zie tarieven). Van zodra het toestel klaar ligt mailen of telefoneren we.

Artikel 19 – Spelotheek

Elke bibliotheekgebruiker kan gratis maximaal 2 stukken speelgoed lenen uit de spelotheek. Er worden geen boetes aangerekend, aangezien we voornamelijk speelgoed uitlenen dat in goed vertrouwen door anderen ter beschikking werd gesteld, maar we rekenen erop dat u speelgoed terugbrengt vóór het verstrijken van de uitleentermijn. De kosten voor eventuele aanmaningsbrieven worden wel in rekening gebracht (zie artikel 9). Net als andere bibliotheekmaterialen kan de uitleentermijn van 4 weken tot twee maal met dezelfde periode verlengd worden (zie artikel 4), tenzij het materiaal door iemand gereserveerd werd. Bij verlies, beschadiging,… wordt een forfaitaire vervangingskost aangerekend van 2 euro, 5 euro, 10 euro, 15 euro of 20 euro, afhankelijk van de oorspronkelijke of geraamde aankoopprijs van het speelgoed. Bij herhaaldelijk of ernstig misbruik word je door de bibliothecaris tijdelijk uitgesloten van het gebruik van de spelotheek.

Dit reglement trad in werking op 1 april 2016. Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2016.  Opgelet: niet alle Vlaams-Brabantse bibliotheken nemen deel aan het provinciale bibliotheeknetwerk en/of onderschrijven dit gebruikersreglement.